Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Polski Ład 2.0 – zmiany w obszarze PIT już od 1 lipca | News Flash

28 czerwca 2022

Po wielu kontrowersjach wywołanych Polskim Ładem rząd postanowił znowelizować obowiązujące od początku roku przepisy wprowadzając tzw. Polski Ład 2.0. Zmiany obejmują m.in. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym progu podatkowym czy rezygnację z tzw. ulgi dla klasy średniej. Większość zmian wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r., przy czym część z nich ze skutkiem już od 1 stycznia 2022 r.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się najistotniejszym zmianom zawartym w Polskim Ładzie 2.0.

Pobierz

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%

Podstawową i najbardziej powszechną zmianą będzie obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 12% dla podatników rozliczających się na skali podatkowej. Obecnie wynosi ona 17%.

Skala podatkowa w ustawie o PIT będzie przedstawiała się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
120 000   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wprowadzona nowa skala podatkowa PIT oznacza zatem obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%. Skutkować to będzie, co do zasady, niższym zobowiązaniem podatkowym każdego z podatników opodatkowujących dochody wg skali podatkowej.

Niestety został utrzymany w mocy przepis zakazujący odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej.Utrzymanie kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł oznacza nową kwotę zmniejszającą podatek, skoro obniżeniu ulega niższa stawka podatkowa do 12%. Nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł) wyniesie 3600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł).

Konsekwencją innej kwoty zmniejszającej podatek, wynoszącej 3600 zł, jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Uchylenie „ulgi dla klasy średniej”

Druga z głównych zmian, to uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej miała powodować, że pracownicy o zarobkach między 5 701 zł a 11 141 zł miesięcznie nie stracą na Polskim Ładzie. Rozszerzono ją także na przedsiębiorców opodatkowanych według skali, ostatecznie nie objęła zaś emerytów ani osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

W praktyce jednak ulga powodowała liczne problemy. Sprawę jeszcze skomplikowało wprowadzenie mechanizmu odraczania zaliczek na podatek.

Ulga zostaje uchylona ze skutkiem retroaktywnym od 1 stycznia 2022 r.

Co istotne, jeśli okaże się, że podatek za 2022 r. będzie wyższy niż hipotetyczny podatek przy zastosowaniu omawianej ulgi, wtedy naczelnik urzędu skarbowego zwróci danemu podatnikowi kwotę tej różnicy.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Formy opodatkowania działalności gospodarczej lub najmu prywatnego z zasady nie można zmieniać w takcie roku. Wprowadzone przepisy przewidują jednak wyjątki.

Z uwagi na daleko idącą reformę może się okazać, że ktoś, kto wybrał ryczałt lub podatek liniowy sugerując się przepisami obowiązującymi w styczniu, po lipcowych zmianach wybrałby skalę podatkową (zasady ogólne). Będzie istniała możliwość przejścia na skalę.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo będą mogli to zrobić na dwa sposoby:

1. Ze skutkiem od lipca – w tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożą dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtowców (za okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za okres lipiec-grudzień)

2. Ze skutkiem na cały rok 2022 – decyzję będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PIT-36. Ważne, by nie składać wówczas PIT-28, oznaczałoby to bowiem pozostanie przy ryczałcie. Konieczne będzie ponadto założenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały rok.

W przypadku przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, możliwe będzie rozliczenie ich za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru skali będzie można dokonać po zakończeniu roku (w PIT-36).

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać skalę tylko ze skutkiem na cały rok 2022. Czas na decyzję będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Zamiast PIT-36L, złożą PIT-36.

Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej

Składka zdrowotna nadal nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów działalności. Wygląda to następująco:

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym Podatnicy płacący ryczałt Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej
Możliwość zaliczenia kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8 700 zł rocznie. Możliwość obniżenia przychodu o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1 007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1 028 zł. Możliwość pomniejszenia podatku o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Uchylona zostanie wprowadzona w ramach Polskiego Ładu 1.0 ulga w wysokości 1 500 zł dla osób samotnie wychowujących dziecko i zostanie przywrócone wspólne rozliczenie.

Pierwotnie proponowany sposób wyliczania ulgi dla samotnych rodziców wzbudził duże kontrowersje. Wynikało to z faktu, że większość samotnych rodziców miałoby prawo do kwoty wolnej i progu podatkowego w wysokości 1,5 a nie 2.

Po uwzględnieniu poprawki Senatu, opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby. Innymi słowy, samotny rodzic będzie miał prawo do dwukrotności kwoty wolnej i progu podatkowego, czyli zasady będą takie same jak w poprzednim roku, jednak przy zastosowaniu nowej skali podatkowej.

Zmiana limitu dla zarobków dziecka

Zmiana limitu dla zarobków pełnoletniego, uczącego się dziecka, do którego samotnemu rodzicowi przysługuje prawo do rozliczenia się wspólnie z dzieckiem, zostaje podwyższona z 3 089 zł do dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1 338,44, zatem aktualny limit wynosi 16 061,28 zł. Zauważmy, że ten limit będzie podlegał corocznej waloryzacji.

Ujednolicenie terminów do złożenia formularzów PIT

Wydłużony zostanie termin do złożenia zeznań podatkowych dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatnicy będą mieli czas na składanie zeznań podatkowych do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (dotychczas obowiązek złożenia zeznań upływał z ostatnim dniem lutego). Termin ten obowiązywać będzie już dla zeznań składanych za 2022 rok.

Ulga Pałacyk plus z modyfikacjami

Tak zwana Ulga Pałacyk plus pozostanie wśród preferencji podatkowych za 2022 r. Jednakże ta ulga na zabytki zostanie zmodyfikowana. Od 1 lipca preferencja ta będzie dotyczyła nie zakupu nieruchomości zabytkowych, a jej remontu. Skorzystanie z odliczenia kosztów remontu od podatku będzie wymagało uzyskania aprobaty konserwatora zabytków co do wydatków ponoszonych na remont posiadanej nieruchomości zabytkowej.

Prokurenci zapłacą składkę zdrowotną

Osoba będąca prokurentem będzie podlegała obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co jest warte podkreślenia, w uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że prokurent podlega obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej już od 1 stycznia 2022 r., a nowelizacja ma jedynie na celu doprecyzowanie przepisu i rozstrzygnięcie pojawiających się w tym obszarze wątpliwości.

Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują również rozszerzenie katalogu osób uznawanych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów ubezpieczenia społecznego o komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że takie osoby również będą podlegać obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Nowe terminy JPK_CIT oraz JPK_PIT

Termin na składanie JPK w zakresie ksiąg rachunkowych zostanie przesunięty. Nowy obowiązek zostanie wprowadzony w trzech etapach:

  • Od 2024 r. nowym obowiązkiem zostaną objęci podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro
  • Od 2025 r. obowiązkiem prowadzenia i przesyłania nowego typu ewidencji zostaną objęci kolejni podatnicy CIT (inni niż wspomniani powyżej), którzy są zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT, a także podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT
  • Od 2026 r. (ostatni etap) swoje ewidencje zaczną przesyłać pozostali podatnicy PIT i CIT.
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram