Wróć do Newsroom
Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Metodyka kalkulacji safe harbour przy ujemnej stopie referencyjnej | News Flash

15 kwietnia 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie stosowania safe harbour dla transakcji pożyczek, kredytów i obligacji. Mowa w nich o metodyce kalkulacji „bezpiecznej przystani“ w przypadku ujemnej stopy referencyjnej.

Zgodnie z art. 23s ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 11g ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, kredytu lub obligacji organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następującego warunki:

 • oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
 • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
 • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
 • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przywołane powyżej obwieszczenie definiuje rodzaje bazowych stóp procentowych oraz marżę, która jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy/minimalną dla pożyczkodawcy i wynosi:

 • 2 punkty procentowe,
 • stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera.

Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa, jeżeli stopa referencyjna wykorzystywana do kalkulacji tego oprocentowania jest ujemna, należy zsumować następujące składniki:

 • bazowa stopa procentowa właściwa dla waluty pożyczki (wybrana spośród stóp wskazanych w obwieszczeniu),
 • wartość bezwzględna z ww. bazowej stopy procentowej,
 • marża (zgodnie z aktualnym brzmieniem obwieszczenia).

Oznacza to, że gdy bazowa stopa procentowa będzie równa lub mniejsza niż zero, oprocentowanie pożyczki w zakresie regulacji safe harbour będzie wynosić 2 p.p.

Ministerstwo w swoich wyjaśnieniach posługuje się następującym przykładem:

Założenia dla transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki:

 • waluta pożyczki: EURO,
 • wartość stopy referencyjnej EURIBOR 3M: -0,3930 p.p.

Oprocentowanie pożyczki dla potrzeb safe harbour:

(-0,3930 p.p. + |-0,3930 p.p.| + 2 p.p.) = 2 p.p.

Przewodnik po cenach transferowych 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram