Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Work life balance: Najważniejsze zmiany w prawie pracy | News Flash

21 kwietnia 2023

Dnia 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, implementująca unijne dyrektywy: „work-life balance” i dyrektywę „rodzicielską”

Poniżej sygnalizujemy najważniejsze zmiany:

Zmiany w zakresie zmiany stosunku pracy i wypowiedzenia:

 1. Pracownik po przepracowaniu 6 miesięcy (raz w roku kalendarzowym) będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem m.in. o:
 • Zmianę dotychczasowej umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony
 • Zmianę rodzaju wykonywanej pracy
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca będzie obowiązany do odpowiedzi w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

 1. Dopuszczalny czas trwania umów na okres próbny będzie teraz zależny od przewidywanego dalszego okresu zatrudnienia przez pracodawcę.
 2. Pracodawca od wejścia w życie nowych przepisów będzie zobowiązany do podania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony oraz do zawiadomienia reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podobnie jak w przypadku umów na czas nieokreślony.

Obowiązki pracodawcy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia

Znacznie rozszerzono zakres informacji, które należy podać w obowiązkowej Informacji o warunkach zatrudnienia m. in. o:

 • Przysługujące przerwy w pracy
 • Obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy oraz jego wymiar
 • Przysługujący pracownikowi dobowy oraz tygodniowy odpoczynek
 • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych
 • Zasady dotyczące pracy zmianowej
 • Wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu
 • Obowiązujące zasady rozwiązania stosunku pracy
 • Prawo pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia
 • W przypadku kilku miejsc pracy – zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy
 • Inne pozaumowne składniki wynagrodzenia
 • Informacje o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty
 • W przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Świadczenie pracy dla więcej niż jednego pracodawcy

Pracownikowi nie będzie można zabronić równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy, chyba że zawrze z obecnym pracodawcą umowę o zakazie konkurencji.

Rozszerzenie uprawnień pracowniczych związanych rodzicielstwem

 1. Urlop rodzicielski uległ wydłużeniu do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Urlop ten jest podzielny na oboje rodziców, przy czym każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni tego urlopu.
 2. Termin do składania wniosku o urlop ojcowski został skrócony do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
 3. Rodzice dzieci poniżej 8 lat, otrzymali formalną możliwość składania wniosków o bardziej elastyczną organizację pracy, w formie np. pracy zdalnej, weekendowej, ograniczenia wymiaru czasu pracy itp. Pracodawca od chwili wejścia w życie zmian, będzie zobowiązany do odpowiedzi na złożony wniosek, a w przypadku udzielenia odmowy do podania jej uzasadnienia.
 4. Pracownik składający wniosek o urlop rodzicielski lub macierzyński, od teraz będzie podlegał ochronie przed zwolnieniem już z chwilą złożenia wniosku.

Więcej dni wolnych od pracy dla pracowników

 1. Pracownik będzie mógł ubiegać się o dodatkowy urlop, związany ze sprawowaniem opieki and członkiem rodziny, lub inną osobą pozostającą z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop ten jest bezpłatny, a jego wymiar roczny wynosi 5 dni.
 2. Ponadto, pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wyniku działania siły wyższej – np. nagłej sprawy rodzinnej spowodowanej chorobą lub wypadkiem, w sytuacji, gdy obecność pracownika jest niezbędna. Zwolnienie przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w skali roku i jest płatne w wysokości 50% wynagrodzenia, obliczanego tak, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna: USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641)

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram