Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie APA opublikowana w Dzienniku Ustaw

15 listopada 2019

W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Po tym akcie możemy się spodziewać m.in. zwiększenia efektywności postępowań ws. APA. Jest to również ważna informacja w kontekście ograniczenia kosztów z tytułu usług niematerialnych.

Procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

W celu zwiększenia przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów na tle podwójnego opodatkowania, wprowadzona zostanie nowa procedura, do której zastosowanie znajdą spory powstałe w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji eliminujących podwójne opodatkowanie. W ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę rozstrzygnięcia sporu. Zapewnione zostaną również jednolite gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury.

Jednocześnie ustawa uporządkowuje procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez uwzględnienie istniejących, dostępnych już środków w postaci:

a) postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz

b) postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – w ramach jednego aktu prawnego, w celu zwiększenia przejrzystości ich stosowania.

Uprzednie porozumienia cenowe

W zakresie porozumień APA, opublikowanie omawianej ustawy niesie za sobą m.in. następujące modyfikacje:

  • możliwość wystąpienia z wnioskiem o APA przez zagranicznego inwestora, rozważającego prowadzenie działalności w Polsce poprzez utworzenie spółki zależnej;
  • obowiązywanie APA od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek;
  • doprecyzowanie elementów wniosku – na wzór lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • wyłączenie możliwości wydawania porozumień APA dla transakcji objętych postępowaniem lub kontrolą podatkową w okresie jednego z dwóch ostatnich lat podatkowych poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego do dnia 31 grudnia 2019 r. pozwoli na odliczenie kosztów z art. 15e ustawy CIT (limit dot. kosztów usług niematerialnych) za lata 2018-2019.

Umowy o współdziałanie

Mimo rezygnacji z instytucji uproszczonych APA na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych, podatników czeka pozytywne novum w zakresie współpracy z organami administracji skarbowej. Z uwagi na wymogi dotyczące umów o współdziałanie (przychody na poziomie min. 50 mln euro), nie można ich oceniać jako zastępstwo czy zadośćuczynienie wobec braku uproszczonych porozumień. Umowa zawierana będzie na czas nieokreślony, a głównymi korzyściami płynącymi z jej zawarcia będzie m.in. zwolnienie z obowiązków raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR), obniżenie o 50% opłaty od wniosków o APA (opłata wynosi od 5 do 200 tysięcy złotych), czy przypisanie podatnikowi domniemania dobrej wiary.

Umowy o współdziałanie będą alternatywą dla zwykłych APA, chociaż w obliczu potencjalnego audytu rozliczeń spółki przez Ministerstwo Finansów, większą popularnością prawdopodobnie cieszyć się będą uprzednie porozumienia cenowe. Jak bowiem przewiduje omawiana ustawa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza wstępny audyt podatkowy przed zawarciem umowy o współdziałanie oraz w trakcie obowiązywania umowy (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz sprawdzenia skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. A do tego wspomniany próg 50 mln euro.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram