Wróć do Newsroom
Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

SLIM VAT 3 – planowy pakiet zmian w podatku VAT | News Flash

4 sierpnia 2022

31 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pakietu uproszczeń w zakresie VAT. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ponownie zajęło się tym tematem, gdyż przedmiotowy projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt zakłada zmiany w następujących obszarach:

 • Definicja małego podatnika
 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących, których faktura pierwotna została wystawiona w walucie obcej
 • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT
 • Rozliczenie WNT
 • Mechanizm proporcji
 • Faktury zaliczkowe
 • Dodatkowe zobowiązanie w VAT
 • Przekazywanie środków między rachunkami VAT w ramach grupy VAT
 • Rozszerzenie katalogów podatków i należności, które mogą być regulowane ze środków z rachunku VAT
 • Wiążące informacje
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie przyporządkowania dostawy w transakcjach łańcuchowych
 • Zwolnienie VAT dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
 • Preferencje z tytułu importu towarów dla przedstawicielstw dyplomatycznych
 • Odpowiedzialność solidarna, a płatności na rachunek VAT
 • Przechowywanie raportów fiskalnych
 • Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez OSS w procedurze unijnej i nieunijnej
 • Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez IOSS.

Planowany termin wprowadzenia zmian w podatku VAT przypada na IV kwartał 2022. Niektóre z poniższych zmian korzystnych dla podatników mogą zacząć obowiązywać retrospektywnie od początku 2022 roku lub też będą miały zastosowanie do trwających postępowań podatkowych.

Co ma się zmienić?

Definicja małego podatnika

Zwiększony zostanie limit wartości sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT z 1 200 000 EUR do kwoty 2 000 000 EUR klasyfikujący danego podatnika jako małego podatnika.

Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących, których faktura pierwotna została wystawiona w walucie obcej

Planowane jest wprowadzenie przepisu implementującego ugruntowaną linię orzeczniczą w tym zakresie:

 • Korekty in minus – kurs zastosowany na fakturze pierwotnej
 • Korekty in plus – kurs z dnia poprzedzającego dzień zaistnienia przyczyny zwiększenia podstawy opodatkowania, a jeżeli faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, wtedy podstawę opodatkowania przelicza się według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury
 • Korekty zbiorcze w z tytułu opustu lub obniżki ceny – kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (również zastosowanie do WNT).

Zmiana warunków stosowania stawki 0% przy WDT

Podatnik po otrzymaniu dowodu wywozu towarów może wykazać WDT za okres, w którym powstał obowiązek z tytułu przedmiotowego WDT.

Rozliczenie WNT

Rozliczenie podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT będzie rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym niezależnie od posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Mechanizm proporcji

Po pierwsze podwyższony zostanie limit kwoty VAT niepodlegającej odliczeniu od wydatków od czynności opodatkowanych i zwolnionych z poziomu 500 zł do poziomu 10 000 zł jeżeli wskaźnik proporcji jest nie niższy niż 98%, tak aby uznać, że podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT – planowane jest wejście zmiany retrospektywnie, od początku 2022r. Po drugie, planowane jest wprowadzenie opcji rezygnacji z korekty rozliczeń podatkowych w sytuacji gdy różnica pomiędzy proporcją wstępną, a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekracza 10 000 zł (kwotowa przesłanka do sprawdzenia wyłącznie w przypadku gdy ostateczna proporcja jest mniejsza od wstępnej).

Faktury zaliczkowe

Możliwość niewystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymana jest w tym samym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący czynności, na poczet których została otrzymana zaliczka. W przypadku niewystawienia faktury zaliczkowej, faktura końcowa powinna zawierać również datę otrzymania zapłaty zaliczki.

Dodatkowe zobowiązanie w VAT

W przypadku złożenia korekty i wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty podatku po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej stawki dodatkowego zobowiązania w VAT zostaną obniżone o 10 punktów procentowych czyli odpowiednio do poziomu 10% oraz 5%. Wprowadzona zostanie dodatkowa przesłanka, która stanowi, że w przypadku dochowania przez podatnika należytej staranności, przepisy dotyczące dodatkowego zobowiązania w VAT nie będą miały zastosowania.

Przekazywanie środków między rachunkami VAT w ramach grupy VAT 

Wprowadzenie technicznych rozwiązań umożliwiających przekazu środków z rachunku VAT członków grupy VAT-owskiej na rzecz przedstawiciela grupy VAT.

Katalog podatków i należności, które mogą być regulowane ze środków z rachunku VAT

Został on rozszerzony o:

 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
 • Opłatę od środków spożywczych
 • Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji
 • Podatek tonażowy
 • T podatku od „małpek”.

Wiążące Informacje

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) jako organ pierwszej instancji i organ odwoławczy. Ponadto, planowane są zmiany w zakresie wydawania, uchylania bądź też zmiany wiążących informacji. Przykładową zmianą miałoby być pozostawienie wyboru podatnikowi, czy będzie stosował rozstrzygnięcie nowej informacji wiążącej dopiero od momentu otrzymania zmienionej informacji wiążącej czy od momentu zaistnienia przesłanki do zmiany.

Doprecyzowanie przepisów w zakresie przyporządkowania dostawy w transakcjach łańcuchowych

W przypadku dostawy dokonywanej przez uznanego dostawcę, wysyłka lub transport przyporządkowane są tej dostawie, również gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw lub są transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy.

Rozszerzenie zwolnienia VAT dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Zwolnieniem zostają objęte dodatkowo usługi zarządzania świadczone na rzecz specjalnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w innych niż Polska krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zmiany w preferencjach z tytułu importu towarów dla przedstawicielstw dyplomatycznych

Możliwe będzie zachowanie zwolnienia VAT w przypadku odstąpienia samochodów lub innych pojazdów przed upływem trzech lat, jeżeli jest to uzasadnione ważnymi okolicznościami, a pobyt danego członka personelu dyplomatycznego był nie krótszy niż 2 lata.

Odpowiedzialność solidarna, a płatność na rachunek VAT

Dodaje się kolejną możliwość wyłączenia z odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT, w sytuacji gdy płatność zostaje dokonana na rachunek VAT, na rzecz podatnika będącego instytucją finansową, wskazaną w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej między tą instytucją finansową, a dostawcą lub nabywcą.

Przechowywanie raportów fiskalnych

Rezygnacja z konieczności przechowywania raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w formie papierowej.

Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez OSS w procedurze unijnej i nieunijnej

Wprowadzane zmiany umożliwią podatnikom z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich na dokonanie korekty rozliczeń w ramach systemu OSS bezpośrednio w państwie konsumpcji czyli w Polsce.

Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez IOSS

Wprowadzane zmiany umożliwią podatnikom dokonanie korekty rozliczeń bezpośrednio w państwie konsumpcji.

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-slim-vat-3-rozpoczete
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw11

Krajowy System e-Faktur (KSeF) | eBook
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram