Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rozwijasz produkcję? Ulga B+R jest dla Ciebie – potwierdzają to interpretacje | News Flash

16 lipca 2020

Ulga B+R od kilku lat ewoluuje i stara się wyjść naprzeciw prosperującym przedsiębiorcom. Dotychczas wśród podatników panował strach przed skorzystaniem z ulgi, prawdopodobnie z dwóch powodów: niejasnych przepisów oraz mylnego wyobrażenia, że ulga ta przeznaczona jest dla laboratoriów i kadry pracującej w białych kitlach. Tymczasem tytułowa ulga jest bardzo szeroko dostępnym narzędziem, pozwalającym zredukować obciążenia fiskalne podatnika.

Czym jest ulga B+R?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty podatkowe poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ta krótka definicja ulgi rodzi co najmniej dwa pytania: czym w świetle ustawy jest działalność badawczo-rozwojowa oraz czy wszystkie koszty (inne niż z zysków kapitałowych) można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność:

 • twórczą
 • obejmującą badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe
 • podejmowaną systematycznie
 • której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Z kolei do kwalifikowanych kosztów na działalność badawczo-rozwojową zalicza się:

 • koszty osobowe, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, zarówno z tytułu umów o pracę, jak i umów zlecenie czy umów o dzieło
 • materiały i surowce
 • sprzęt specjalistyczny, nawet w przypadku, gdy nie uznano go za środek trwały
 • usługi zewnętrzne od jednostek naukowych
 • odpisy amortyzacyjne
 • koszty uzyskania i utrzymania patentów

Konstrukcja prawna ulgi przewiduje podwójne ujęcie w podstawie opodatkowania kosztów kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową:

 • najpierw jako koszt działalności (100%),
 • a następnie poprzez odliczenie od obliczonej już podstawy opodatkowania (dochodu) również w 100% lub 150% – jeżeli podatnik spełnia kryteria Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Dyrektor KIS zachęca do korzystania z ulgi

Wśród wydawanych interpretacji niesłabnącą popularnością cieszą się właśnie te dotyczące ulgi B+R oraz IP Box. Na początku lipca Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dla przedsiębiorcy zajmującego się produkcją, łączeniem i montażem elementów i detali elektrotechnicznych stosowanych w branży motoryzacyjnej i elektrotechnicznej. Firma ta planowała unowocześnić swoją linię produkcyjną, której efektem byłaby redukcja kosztów wytworzenia, poprawa ergonomii pracy oraz eliminacja wadliwych sztuk produktu. Mając w perspektywie opisane modyfikacje, podatnik zainteresował się możliwością skorzystania z ulgi B+R i wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatnik: takich innowacji jeszcze u mnie nie było

Prace opisane w stanie faktycznym przez wnioskodawcę miały na celu unowocześnienie i usprawnienie istniejącej linii produkcyjnej. W ramach prac wytworzono rozwiązania, które wcześniej nie były u podatnika stosowane i polegały na wprowadzeniu dodatkowych elementów do już istniejącej linii w celu zwiększenia jej wydajności.

Przy okazji formułowania wniosku przedsiębiorca zaprezentował plan działania, wg którego nastąpiła modernizacja linii produkcyjnej oraz pochwalił się listą nowo wypracowanych rozwiązań, m.in. powstaniem urządzeń optymalizujących pracę (automatyzacja pracy) czy rozwiązań umożliwiających modyfikację technologii wytwarzania w celu zwiększenia zdolności procesu.

Check lista ministerstwa

Organ podatkowy nie miał wątpliwości, że opisane przez producenta działania stanowią działalność badawczo-rozwojową. Za punkt wyjścia obrał sobie „check-listę”, której skompletowanie oznacza możliwość skorzystania z odliczenia:

 • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych (opisane powyżej),
 • podatnik, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, odliczał jedynie koszty kwalifikowane, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 • podatnik prowadzi ewidencję, w której wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła ustawowych limitów,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W ocenie ministerstwa, wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny podatnika rzeczywiście dał powody do uznania stanowiska podatnika za prawidłowe – był on uprawniony do skorzystania z ulgi B+R.

Jeżeli Państwa działalność bądź plany wpisują się w warunki skorzystania z ulgi, zachęcamy do korzystania z takich instrumentów wsparcia przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram