Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Procedura wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

31 października 2013

Jak prawidłowo wypłacić dywidendę?

Prawo do dywidendy to jedno z podstawowych uprawnień wspólników spółki z o.o. Dywidenda jest częścią zysku wypracowanego w spółce, przeznaczonego do podziału między udziałowców. Samo wypracowanie zysku w spółce nie daje jednak wspólnikom prawa do jego wypłaty. Decyzja o podziale zysku zapada na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Zysk przy przypadający wspólnikowi dzieli się w stosunku proporcjonalnym do udziałów. Umowa spółki może jednak, w granicach określonych w kodeksie spółek handlowych, wprowadzać uprzywilejowanie udziałów dotyczące prawa do dywidendy.
Co do zasady uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może jednak upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia innego „dnia dywidendy”. Jest to dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Należy wyznaczyć go najpóźniej w terminie dwóch miesięcy, od dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy.
Dywidendę można wypłacić zarówno z zysku osiągniętego przez spółkę w ostatnim roku obrotowym, jak również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz z kwot pochodzących z kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Warto podkreślić, iż kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy tylko i wyłącznie w tej części, w której został utworzony z zysku. Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowień wskazujących w jakiej części kapitał zapasowy utworzony z zysku może zostać przeznaczony do podziału między wspólników, kwota ta powinna należy ustalić w uchwale zgromadzenia wspólników spółki.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała nie ustala takiego dnia, dywidenda wypłacana jest w dniu ustalonym przez zarząd.
Co istotne, wspólnik, który otrzymał nienależną mu wypłatę dywidendy, obowiązany jest do jej zwrotu. Odpowiedzialność za zwrot nienależnie wypłaconej dywidendy spoczywa także na członkach zarządu, którzy dokonali wypłaty z naruszeniem przepisów lub zapisów umowy spółki.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram