Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Obowiązki sprawozdawcze w podatku u źródła (WHT) | News Flash

22 lutego 2023

Ledwie z końcem stycznia minął termin na złożenie deklaracji CIT-10Z, a już płatnicy podatku u źródła muszą dopełnić kolejnych obowiązków sprawozdawczych w zakresie tego podatku. W poniższym artykule omawiamy czym są i kogo dotyczą zadania z zakresu deklaracji IFT.

Z podatkiem u źródła (WHT) mamy do czynienia głównie w sytuacji wypłaty określonych rodzajów należności do zagranicznych podmiotów.

Zgodnie z przepisami ustawy CIT, pod WHT podlegają m.in. następujące typy transakcji:

 • Odsetki, prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej
 • Opłaty za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej
 • Świadczenia doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze
 • Niektóre opłaty za wywóz ładunków i pasażerów
 • Wypłaty dywidendy oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnik i płatnik – kto jest kim?

W przypadku WHT pojawia się pojęcie podatnika i płatnika. W transakcji międzynarodowej, w której to polski podmiot wypłaca należność do podmiotu zagranicznego podmiot zagraniczny jest podatnikiem, a polski podmiot jest płatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go we właściwym terminie i wysokości do urzędu skarbowego.

W ciągu roku na bieżąco podczas dokonywania wypłat na rzecz zagranicznego podatnika, płatnik powinien podjąć się dogłębnej analizy realizowanej płatności. Przede wszystkim, płatnik:

 • Weryfikuje, czy dana transakcja podlega pod WHT
 • Pozyskuje certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta
 • Weryfikuje należną stawkę podatku (z uwzględnieniem przepisów krajowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak również dyrektyw unijnych)
 • Analizuje możliwość zwolnienia z WHT
 • Sprawdza konieczność zastosowania mechanizmu „pay and refund”
 • Każdorazowo dopełnia obowiązku związanego z należytą starannością oraz
 • Dokonuje wpłaty podatku do urzędu skarbowego.

Poza powyżej wskazanymi obowiązkami wykonywanymi na bieżąco, płatnik po zakończeniu roku jest dodatkowo zobowiązany do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Deklaracja IFT-1R/IFT-2R

Deklaracja IFT jest informacją o wysokości uzyskanego przychodu lub dochodu przez podatników niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi należy złożyć deklarację IFT-1R, a w przypadku podatników będących osobami prawnymi należy złożyć deklarację IFT-2R. Jeżeli płatnik dokonuje w ciągu roku płatności podlegających pod WHT na rzecz różnych kontrahentów, w stosunku do każdego z nich jest zobowiązany do złożenia deklaracji IFT-1R lub IFT-2R. Deklaracje należy złożyć niezależnie od tego, czy w ciągu roku WHT został pobrany czy też nie.

Z uwagi na fakt, że odbiorcami deklaracji są między innymi podmioty zagraniczne, deklaracje są w dwujęzycznej (polsko-angielskiej) wersji.

Co wskazać w deklaracji

W deklaracji, poza danymi identyfikacyjnymi podatnika i płatnika, należy wypełnić główną część deklaracji czyli wskazanie rodzajów przychodów, kwotę dochodu zwolnionego, kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu, stawkę podatku oraz wysokość pobranego WHT. Ponadto, w części końcowej deklaracji wskazuje się w podziale na miesiące kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu oraz kwotę pobranego podatku.

Kwotę dochodu stanowi dochód podatnika otrzymany od płatnika w danym roku na terytorium Polski. Oznacza to, że kwoty wynikającej z wystawionej, ale nieopłaconej w danym roku podatkowym faktury nie uwzględnia się w IFT za dany rok podatkowy (gdyż kryterium rozliczenia w danym roku podatkowym jest moment zapłaty, a nie wystawienia faktury). Dochód podatnika stanowić będą głównie otrzymane płatności, jednak nie należy zapomnieć o skapitalizowanych odsetkach lub też o innych formach uregulowania zobowiązań (tj. kompensata czy potrącenie). Często się zdarza, że płatności dokonywane są w walutach obcych. W takim przypadku kwoty należy przeliczyć na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego płatność.

Terminy i adresaci deklaracji

Deklarację IFT-1R należy złożyć do końca drugiego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (czyli do końca lutego jeżeli rok podatkowy równa się rokowi kalendarzowemu) do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania podmiotów zagranicznych.

Deklarację IFT-2R należy złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (czyli do końca marca jeżeli rok podatkowy równa się rokowi kalendarzowemu) do Lubelskiego Urzędu Skarbowego.

Co ważne, zarówno deklarację IFT-1R jak i IFT-2R należy wysłać do podatnika.

*Płatnik jest zobowiązany do przedłożenia podatnikowi deklaracji IFT-1 lub IFT-2 w ciągu 14 dni na wniosek podatnika w trakcie roku podatkowego. Przedłożenie takiej deklaracji podatnikowi nie zwalnia płatnika z obowiązku złożenia deklaracji IFT-1R oraz IFT-2R w ustawowych terminach po zakończeniu roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 185)

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram