Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nowa matryca VAT

29 stycznia 2020

Rok 2020 przyniesie znaczne zmiany w podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone w 2019 r. w zakresie stawek podatkowych, określonych w tzw. Matrycy VAT. Celem tych zmian jest odejście od dotychczasowego skomplikowanego systemu, opartego na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Podstawą do określenia prawidłowej stawki podatku VAT będą dla:

Towarów:
a) Nomenklatura Scalona (CN);
b) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB);

Usług: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) z 2015 r.

Nomenklatura Scalona jest wykazem towarów, wykorzystywanym głównie dla potrzeb statystycznych, handlu wewnątrzwspólnotowego i handlu międzynarodowego, m.in. w zakresie określania należności celnych. Z uwagi, na fakt, że nadzór nad Nomenklaturą pełni Komisja Europejska, wykaz ten ma jednolity charakter dla całej UE, co znacznie usprawnia oraz upraszcza obrót międzynarodowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, Nowa Matryca opiera się na objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych – całych (w miarę możliwości) działów CN. Dzięki temu istotnemu zmniejszeniu, ulegnie liczba pozycji w załącznikach nr 3 i 7 do ustawy, zawierających wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami. Dzięki Nowej Matrycy, uproszczeniu ulegnie system stawek w podatku VAT, a w przypadku konieczności zmiany stawek, kierowano się ogólną zasada równania stawki w dół, oraz zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane (ale nieliczne) towary.

Należy mieć na uwadze, że nowe zasady ustalania stawki podatku od 1 listopada 2019 r., obowiązują w zakresie wydawnictw książkowych i prasowych (m.in. obniżenie stawki na e-booki z 23% do 5% oraz na e-prasę do 8%). W znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług w załącznikach 3 i 7, towary opodatkowane obniżoną stawką, oznaczone są ze wskazaniem na dział, lub klasyfikacją szczegółową w ramach Nomenklatury Scalonej.

Sprzedawca ABC Sp. z o.o. dokonuje sprzedaży musztardy oraz sosu musztardowego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie, sprzedaż musztardy opodatkowana jest stawką podstawową, 23%, natomiast sosu musztardowego stawką obniżoną 8%. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2020 r. obniżoną stawką 8% oprocentowane są:
– sosy i preparaty do nich,
– zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne,
– mąka i mączka z gorczycy
– gotowa musztarda (nr CN 2103)

Doszło więc do zrównania stawki dla produktów zgrupowanych w ramach jednego działu CN. W niektórych przypadkach w załączniku obok numeru CN może występować oznaczenie ex. W tym wypadku, obniżona stawka obowiązuje wyłącznie w stosunku do danego towaru, z danego grupowania. Przykładowo żelatyna i jej pochodne (nr ex 3503 w załączniku), oznaczone w Nomenklaturze scalonej pod nr 3503 00 10, będą objęte stawką obniżoną, ale towary sklasyfikowane w ramach działu 3503 jako „pozostałe” (nr CN 3503 00 80) powinny zostać opodatkowane stawka podstawową.

Nomenklatura Scalona dostępna jest na stronie www.puesc.gov.pl (zakładka “Taryfa celna”, “Przeglądarka taryfowa”). Nomenklatura składa się z 21 Sekcji, dzielących się na poszczególne działy zawierające grupę towarów, w ramach których dochodzi do dalszej klasyfikacji. Towary oznaczone są 6-ścio lub 8-io cyfrowymi kodami CN. Należy pamiętać, by przed dokonaniem klasyfikacji danego towaru zapoznać się z uwagami znajdującymi się przed daną sekcją.

W Rozporządzeniu Komisji UE zawarto ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie z nimi tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z ogólnymi regułami interpretacyjnymi. Poniżej przestawiamy najważniejsze z ogólnych reguł interpretacyjnych:

  • Zasadą jest, że wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji, dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem, że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Powyższe odnosi się również do wyrobu kompletnego lub gotowego, lecz znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym;
  • Pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy, ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru;
  • Mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę z punktu a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania;
  • Jeżeli towary nie mogą być zaklasyfikowane przez powołanie się na dwie powyższe reguły, należy je zaklasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie;
  • W przypadku, gdy towary nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

Ponadto, Rozporządzenie zawiera zasady szczególne, odnoszące się do futerałów do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, etc., oraz podobnych opakowań. Jeżeli są one przystosowane do długotrwałego użytkowania i występujące razem z wyrobami, z którymi są sprzedawane, powinny być klasyfikowane razem z nimi.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powyższe opakowania nadają całemu wyrobowi zasadniczy charakter. Opakowania i pojemniki opakowaniowe , jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

W praktyce nadal zastosowanie prawidłowej stawki dla danego towaru lub usługi może wiązać się z wieloma wątpliwościami po stronie podatnika. Zabezpieczenie przed zanegowaniem przez organ podatkowy zastosowania danej stawki stanowi instytucja Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Więcej informacji na ten temat, znajdziecie Państwo w naszym artykule.

W przypadku wątpliwości w zakresie zaklasyfikowania danego towaru lub usługi na potrzeby podatku VAT, zastosowania właściwej stawki lub chęci wystąpienia z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, prosimy o kontakt z działem podatkowym Accace.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram