Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ulga na złe długi w podatku CIT

11 września 2019

Z początkiem stycznia 2020 roku, wejdą w życie rozwiązania wprowadzone na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ta ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom, których kontrahenci nie regulują zobowiązań na czas. Kluczowe rozwiązania dotyczą m.in. ustawowego określenia maksymalnych terminów płatności (30 lub 60 dni) oraz możliwości odstąpienia od umowy w sytuacji gdy termin zapłaty przekracza 120 dni.

Nowość na gruncie podatków dochodowych stanowić będzie, wprowadzona na podobieństwo ulgi funkcjonującej w podatku VAT, tzw. „ulga na złe długi”. Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, do ustawy CIT dodano nowy artykuł 18f. Przepis pozwala podatnikowi (wierzycielowi), którego należność nie zostanie uregulowana w okresie 90 dni od daty upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub umowy, na pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę tej wierzytelności. Symetrycznie po stronie dłużnika powstanie obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o tę kwotę.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
• dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

• od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

• transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane także dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy dodanego art. 26i ustawy.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram