Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Składka z tytułu reklamy – zapowiedź nowego podatku | News Flash

11 lutego 2021

Na stronach Ministerstwa Finansów został zaprezentowany projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego składek od reklamy konwencjonalnej i internetowej.

Ustawa planowo ma wejść w życie 1 lipca 2021 r., a pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy i zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Według szacunków wpływy ze składki od reklam w 2022 r. mogą wynieść około 800 mln zł i mają posłużyć zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Zasilą one Narodowy Fundusz Zdrowia (50% wpływów ze składek), Fundusz wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35% wpływów ze składek) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (15% wpływów ze składek).

Ustawodawca dodatkowo argumentuje wprowadzenie składki od reklam wzorowaniem się na rozwiązaniach wprowadzonych w innych krajach w tym m.in. we Francji, w Austrii, w Grecji, na Węgrzech oraz w Indiach i Malezji.

Składka z tytułu reklamy konwencjonalnej

Według projektu ustawy, do uiszczania składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą obowiązani dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody na terytorium Polski.

Składką z tytułu reklamy konwencjonalnej będą objęte przychody z tytułu:

 • nadawania reklamy w telewizji i w radiu
 • wyświetlania reklamy w kinie
 • umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz
 • zamieszczania reklamy w prasie.

Podstawę obliczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej stanowić będzie suma przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym. Przychodem zaś będzie wszystko co stanowi zapłatę za usługi reklamowe (za wyjątkiem m.in. przychodów objętych składką z tytułu reklamy internetowej), pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej powstanie z chwilą osiągnięcia w roku kalendarzowym przychodów w wysokości:

 • 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy;
 • 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie

– i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty.

Zakładane są inne stawki składki dla reklam nadanych w telewizji i w radiu, wyświetlanych w kinie oraz umieszczanych na nośniku zewnętrznym reklamy oraz inne dla reklam zamieszczanych w prasie. Dodatkowo przewidziane są wyższe stawki składki dla towarów kwalifikowanych, czyli produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i napoi z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących.

W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy (z wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych) stawki składki wynoszą:

 • 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł
 • 10% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki wynoszą:

 • 10% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł
 • 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama w prasie (z wyjątkiem reklamy towarów  kwalifikowanych) stawki składki wynoszą:

 • 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł
 • 6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

W przypadku gdy źródłem przychodu jest reklama towarów kwalifikowanych  w prasie, stawki składki wynoszą:

 • 4% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł
 • 12% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

Składka z tytułu reklamy internetowej

Płatnikami składki od reklamy internetowej będą usługodawcy, którzy świadczą na  terytorium  Polski  reklamę internetową, jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:

 • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro
 • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Reklamą internetową będzie usługa cyfrowa, która umożliwia usługobiorcy skierowanie reklamy do odbiorcy, w szczególności poprzez wyświetlenie lub odtworzenie w postaci materiału dźwiękowego, lub audiowizualnego na urządzeniu odbiorcy.

Reklama internetowa będzie uznawana za świadczoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w momencie odebrania reklamy odbiorca będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena, czy odbiorca reklamy przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonywana będzie przez określenie miejsca użycia urządzenia odbiorcy, służącego do odebrania reklamy.

W przypadku kiedy nie będzie możliwe określenie miejsce użycia urządzenia odbiorcy będzie przyjmowało się, że usługi te są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z danych będących przedmiotem bądź częścią przedmiotu usługi będzie wynikać, że odbiorca mieszka lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Podstawę wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej będzie stanowić iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik. Przychodem zaś będzie wszystko co stanowi zapłatę za reklamę internetową, pomniejszone o podatek od towarów i usług i będzie uznany za uzyskany w chwili, gdy stanie się on należny.

 Składka od reklamy internetowej wynosić będzie 5% podstawy wymiaru składki.

Zasady uiszczania składek z tytułu reklamy

Składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będzie należało wpłacać:

 • za pierwsze półrocze w terminie do 25. lipca każdego roku
 • składkę roczną z uwzględnieniem zaliczki wpłaconej za pierwsze półroczne w terminie do 25. stycznia każdego roku.

Składki z tytułu reklamy internetowej będzie należało wpłacać za roczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. lutego za rok poprzedni.

Podmioty obowiązane do zapłaty składek dodatkowo, w terminach ich płatności, będą musiały składać właściwemu organowi deklaracje w sprawie składek.

Organem właściwym w sprawie składek z tytułu reklamy będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram