Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Polski Ład 3.0. podpisany przez prezydenta | News Flash

4 listopada 2022

Obowiązujący od początku bieżącego roku Polski Ład doczekał się już wielu zmian i poprawek. W pierwszej kolejności dużej nowelizacji przepisów doczekali się podatnicy PIT (poprzez tzw. Polski Ład 2.0.). Następnie przyszedł czas na nowelizację dla podatników CIT.

W dniu 21 października 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nazywaną Polskim Ładem 3.0. Jest to przede wszystkim nowelizacja przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, ale także m.in. przedłużenie obowiązywania tarcz antykryzysowych.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany wprowadzone przez Polski Ład 3.0.

Przedłużenia tarcz antyinflacyjnych oraz stawki VAT 8% i 23%

Na początku warto zwrócić uwagę na wprowadzone przepisy, które nie są częścią Polskiego Ładu.

Nowelizacja ustawy wydłużyła działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in., że do końca roku obniżona będzie stawka VAT dla żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Do końca 2022 roku obniżona będzie nadal akcyza na prąd, na niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy. Nadal zwolniona z akcyzy będzie energia elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Ustawa powiązała również 8% i 23% stawkę VAT z wydatkami na obronność. Stawki podatku VAT zostaną utrzymane na poziomach 8% i 23% dopóki wydatki na obronność przekraczają 3% PKB.

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Najważniejszą zmianą dotyczącą podatku minimalnego jest odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących tego podatku (zawieszenie ich obowiązywania w 2022 i 2023 r.).

Zwiększony został również katalog podmiotów, które nie będę podlegały przepisom o podatku minimalnym. Zalicza się do nich m.in. spółki komunalne, małych podatników czy podmioty postawione w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Zmianie uległ również sposób wyliczania podatku minimalnego, a wskaźnik rentowności wzrósł do 2%.

Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”

Podatnicy z radością przyjęli informację o całkowitym uchyleniu przepisów o ukrytej dywidendzie, które zgodnie z Polskim Ładem miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Regulacje dotyczące ukrytej dywidendy zniknęły więc z porządku prawnego.

Zmiana obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych

Ustawa całkowicie zlikwidowała obowiązki dokumentacyjne dla pośrednich transakcji rajowych, czyli nie będzie obowiązku weryfikowania kontrahentów pod kątem tego, czy są rzeczywistymi właścicielami płatności wynikających z realizowanych z nimi transakcji.

Doprecyzowane zostały także przepisy dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej.

Podniesione zostały również progi dokumentacyjne dla transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych (zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi). Wynoszę one:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowych
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji niefinansowych.

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

Za najistotniejszą zmianę można uznać wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania 100% przychodów z dywidend wypłacanych do polskiej spółki holdingowej (obecnie obowiązuje 95% zwolnienie).

Rozszerzono również możliwość prowadzenia PSH w formie prostej spółki akcyjnej. Nowelizacja dodatkowo złagodziła cześć warunków dla spółki zależnej.

Kolejną wartą przytoczenia zmianą jest wyłączenie mechanizmu pay and refund w stosunku do dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną do spółki holdingowej w ramach PSH. Przy wypłacie dywidendy powyżej 2 mln zł nie powstanie zatem obowiązek poboru i zapłaty podatku, a następnie ubiegania się o jego zwrot.

Zmiany w oświadczeniach wyłączających mechanizm pay & refund

Ustawa wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi pierwsze oświadczenie płatnika należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł. Jeżeli płatnik po złożeniu oświadczenia będzie dokonywał na rzecz tego samego kontrahenta kolejnych wypłat należności to do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył oświadczenie, będzie mógł stosować preferencyjne zasady opodatkowania podatkiem u źródła. Obowiązek złożenia następnego oświadczenia powstanie dopiero ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

Ustawa jednoznacznie wskazuje, że podatkiem od przerzuconych dochodów objęte będą jedynie koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo doprecyzowuje, że podmiot powiązany, który uzyskuje przychody (dochody) pasywne, nie może mieć siedziby na terytorium Polski.

Wydatek zostanie uznany za przerzucony dochód, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub miejsca położenia podmiotu powiązanego dochody (przychody) tego podmiotu uzyskane z jednego z tytułów wskazanych w ustawie:

  • Będą opodatkowane według stawki podatku niższej niż 14,25% lub
  • Będą podlegały zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania.

Wprowadzony został także nowy mechanizm dotyczący 50% przychodów pasywnych oraz regulacje obejmujące konieczność przekazania przez podmiot powiązany w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów.

Złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Podatnicy obowiązani są do wyłączenia z kosztów uzyskanie przychodu wydatków poniesionych na finansowanie dłużne, w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% podatkowej EBITDA. Zgodnie z nowym brzemieniem przepisów podatnik będzie mógł zastosować limit odliczenia w wysokości 3 mln zł albo 30% EBITDA, w zależności od tego, która kwota jest w jego przypadku wyższa.

Przepisy w nowej formie będą stosowane do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od 1 stycznia 2022 r.

Zmiana w Estońskim CIT

Polski Ład 3.0. po raz kolejny zmodyfikował przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT. Doprecyzowano sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz w przypadku wykorzystywania składników majątku również na inne cele, niezwiązane z działalnością gospodarczą. Za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą będzie uznawane 50% wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych (dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych), jeżeli samochody nie będą wykorzystywane wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, lecz również na cele prywatne.

Doprecyzowano również termin złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), dając prawo do wyboru ryczałtu przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Termin na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku określono na koniec trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Jednoznacznie wskazano, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej będzie wygasać w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.

Przedłużono termin do zapłaty podatku do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, wypłacono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy lub rozdysponowano dochodem z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.

Wsparcie ze strony Accace

Z przyjemnością szczegółowo przedstawimy Państwu wszystkie zmiany wprowadzone omawianą nowelizacją oraz pomożemy przeanalizować ich wpływ na Państwa biznes.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram