Wróć do Newsroom
Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form sidebar

Podatek minimalny – sprawdź, czy musisz go zapłacić | News Flash

14 lutego 2024
Artykuł dostępny także w języku
angielskim

Podatek minimalny pojawił się jako jedna ze zmian wprowadzanych ustawą Polski Ład od 2022 r., jednak jego wejście w życie zostało odroczone do 2024 r. Minimalny podatek wyliczany jest na moment złożenia zeznania podatkowego za dany rok (np. do 31 marca 2025 r. za rok 2024). Jeżeli minimalny podatek jest wyższy niż regularny CIT, wtedy powstałą różnicę należy wpłacić do urzędu jako podatek minimalny. Pomimo, że do wpłaty podatku minimalnego za 2024 r. pozostał jeszcze ponad rok, już teraz warto przeanalizować, czy:

 • spółka może skorzystać ze zwolnienia z podatku minimalnego
 • dochodowość spółki jest powyżej 2%
 • dochodowość jest względnie stała lub bardzo zmienna na przestrzeni ostatnich kilku lat
 • grupa kapitałowa, do której należy spółka cechuje się wyższą dochodowością niż spółka
 • można zrestrukturyzować biznes w taki sposób, by uzyskać wyższą dochodowość
 • wysokość hipotetycznego podatku minimalnego przekracza wysokość regularnego CIT.

W celu uproszczonego wyliczenia wysokości podatku minimalnego przygotowaliśmy kalkulator podatku minimalnego.

Zwolnienie z podatku

Ponieważ podatek minimalny może być dotkliwym, dodatkowym zobowiązaniem podatkowym dla podatników, warto dokładnie przyjrzeć się zwolnieniom. Podatku minimalnego nie zapłaci podatnik, który kwalifikuje się do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rozpoczął działalność w danym roku lub jednym z dwóch poprzednich lat
 • jest przedsiębiorstwem finansowym
 • uzyskał w danym roku przychody o co najmniej 30% niższe niż w roku poprzednim
 • posiada prostą strukturę udziałowców (wyłącznie osoby fizyczne) i co do zasady brak udziałów w innych podmiotach (dopuszcza się do posiadania pośrednio lub bezpośrednio do 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną)
 • osiąga większość przychodów z eksploatacji w międzynarodowym transporcie statków morskich lub powietrznych, z wydobycia kopalin lub działalności leczniczej
 • wchodzi w skład grupy, której łączna dochodowość przekracza 2%
 • jest małym podatnikiem
 • jest spółką prowadzącą działalność komunalną
 • przekroczył próg dochodowości 2% w jednym z 3 lat poprzedzających rok, w którym podatek minimalny jest należny
 • jest postawiony w stan upadłości, likwidacji lub jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym
 • jest stroną umowy o współdziałanie
 • jest instytucją finansową zajmującą się faktoringiem
 • jest przedsiębiorstwem górniczym.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, część zwolnień dotyczy podatników z konkretnych branż, inne są niezależne od branży (np. zwolnienia dla małych podatników oraz dla tych, których dochodowość zmienia się istotnie na przestrzeni lat).

W naszej ocenie najmniej precyzyjny jest przepis mówiący o łącznej dochodowości grupy na poziomie co najmniej 2%. Brzmienie przepisu może powodować liczne wątpliwości kalkulacyjne i przypuszczamy, że będzie przedmiotem zapytań podatników w ramach interpretacji indywidualnych.

Jak policzyć dochodowość

Aby wyliczyć dochodowość, należy podzielić dochody (z zysków innych niż kapitałowe) przez przychody (z zysków innych niż kapitałowe). W celu wyliczenia dochodu należy dokonać kilku korekt, co do zasady po stronie kosztowej. Dokonanie korekt wpływa na zwiększenie dochodu i w konsekwencji dochodowości. Dokonywane korekty dotyczą m.in. odpisów amortyzacyjnych, opłat leasingowych, wzrostu kosztów energii, podatku akcyzowego, części wynagrodzeń.

Wybór metody obliczenia podstawy opodatkowania

Ustawodawca pozostawił podatnikom wybór metody obliczenia podstawy opodatkowania. Pierwsza metoda (metoda uproszczona) polega na tym, że podstawa opodatkowania stanowi 3% przychodów.

Alternatywną metodą jest metoda, która stanowi, że podstawą opodatkowania jest suma 1,5% przychodów oraz nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, a także nadwyżka niematerialnych usług nabywanych od podmiotu powiązanego.

W zależności od struktury kosztowej – metoda uproszczona, bądź też metoda podstawowa, może być bardziej korzystna dla podatnika.

Zależność pomiędzy regularnym CIT, a podatkiem minimalnym

Jeżeli kwota podatku minimalnego przekracza CIT regularny, wtedy kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego stanowi różnicę pomiędzy podatkiem minimalnym, a regularnym.

Nadwyżka nierozliczonego podatku minimalnego w danym roku może być rozliczona w jednym z 3 lat następujących (w praktyce oznacza to, że rozliczenie nadwyżki będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podatek minimalny nie będzie należny).

Wsparcie ze strony Accace

W przypadku wątpliwości dotyczących przepisów w zakresie podatku minimalnego lub chęci analizy sytuacji własnej spółki pod kątem podatku minimalnego, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kalendarz Podatkowy 2024
Czytaj więcej
Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram