Wróć do Newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Spółka holdingowa – nowość w polskim systemie podatkowym | News Flash

28 czerwca 2022

Regulacje dotyczące spółek holdingowych zostały przyjęte do polskich przepisów w ramach Polskiego Ładu. Pomimo wielu wymogów, które należy spełnić jest to interesująca możliwość osiągnięcia legalnych oszczędności podatkowych, szczególnie dla sektorów, w których naturalne jest rozproszenie inwestycji w różnych podmiotach, np. OZE.

Mocno artykułowaną motywację do wprowadzenia tych regulacji przez Ministerstwo Finansów jest chęć przyciągnięcia do kraju, nie tylko realizowanych inwestycji ale również spółek holdingowych będących bardzo często centralnym ośrodkiem międzynarodowych koncernów.

Nowe możliwości dla holdingów

Korzyści wynikające ze stosowania reżimu holdingowego to:

 • Zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidendy otrzymanej przez spółkę holdingową od spółek zależnych
 • Zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych.

Aby móc skorzystać z przedmiotowych preferencji, zarówno podatnik, jak i jego spółki zależne muszą spełniać definicję odpowiednio spółki holdingowej, (zagranicznej) zależnej  oraz dodatkowe kryteria.

W praktyce spełnienie ustawowych kryteriów może okazać się wyzwaniem dla części przedsiębiorców, wielokrotnie konieczne będzie przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowych oraz organizacyjnych. Z tego względu bardzo sensowne wydaje się przeprowadzenie szczegółowej analizy korzyści płynących z ustawowych preferencji w zestawieniu z kosztami oraz niezbędnym wysiłkiem prowadzącym do planowanych efektów.

Koncepcja spółki holdingowej i spółki zależnej

Spółka Holdingowa (warunki do spełnienia łącznie):

 • Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjna z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Polski
 • Posiada przez co najmniej rok, bezpośrednio 10% udziałów w spółce zależnej
 • Nie tworzy Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)
 • Nie korzysta ze zwolnień podatkowych dla dochodów uzyskanych ze specjalnej strefy ekonomicznej, z decyzji o wsparciu, z podatku dochodowego w zakresie dywidend
 • Prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą
 • Udziałów (bezpośrednio lub pośrednio) w tej spółce nie posiada podmiot stosujący szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka Zależna (warunki do spełnienia łącznie):

 • Spółka holdingowa posiada w niej przez co najmniej rok, bezpośrednio 10% udziałów
 • Nie posiada więcej niż 5% udziału w kapitale innej spółki
 • Nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym itp.
 • Nie tworzy PGK
 • Nie korzysta ze zwolnień podatkowych wynikających ze zwolnień dla dochodów uzyskanych ze specjalnej strefy ekonomicznej, z decyzji o wsparciu.

W przypadku krajowej spółki zależnej jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Polski.

W przypadku zagranicznej spółki zależnej jest to podmiot, który ma osobowość prawną, podlega w państwie innym niż Polska nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania oraz nie ma siedziby, zarządu ani nie jest położona w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak wynika z powyższych kryteriów nacisk został położony na to, by występowały struktury jednopoziomowe oraz spółka holdingowa prowadziła rzeczywistą działalność. Z drugiej strony przesłanki określają, że nie mogą występować podmioty transparentne ani podmioty z krajów stosujących szkodliwą konkurencję i jednocześnie nie będzie dochodzić do kumulacji preferencji podatkowych.

Istotne oszczędności dla spółki holdingowej

Zwolnienie przychodów z dywidend dotyczy jedynie dystrybucji zysków na rzecz spółki holdingowej od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej. Zwolnienie dotyczy 95% kwoty dywidendy. W stosunku do pozostałej kwoty dywidendy nie można zastosować zwolnienia w tym zwolnienia wynikającego z innych przepisów.

W przypadku dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki zależnej dodatkowym kryterium uprawniającym do zwolnienia jest struktura przychodów oraz efektywna stawka opodatkowania zagranicznej spółki zależnej. Jeżeli co najmniej 33% przychodów zagranicznej spółki zależnej pochodzi ze źródeł pasywnych i efektywna stawka opodatkowania jest niższa niż 14,25% w roku wypłaty dywidendy lub 5 poprzednich latach wtedy zwolnienia jednak nie można zastosować. Zwolnienie nie przysługuje również, jeżeli wypłacona dywidenda podlega w zagranicznej spółce zależnej zaliczeniu do kosztów, podlega odliczeniu od dochodu lub wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Zwolnienie przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów dotyczy dochodów uzyskanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia do organu podatkowego na co najmniej 5 dni przed dokonaniem zbycia. Nie jest określony wzór takiego oświadczenia. Jednakże ustawa precyzuje zakres oświadczenia. W przepisach zostało wskazane, że oświadczenie zawiera dane identyfikacyjne stron umowy, dane spółki zależnej oraz planowaną datę zawarcia umowy. Co istotne, zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych.

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym skorzysta z powyższych zwolnień, zobowiązany jest do wykazaniu wysokości przychodu lub dochodu objętego zwolnieniem w deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok.

Wątpliwości podatników

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się interpretacje podatkowe w zakresie przepisów dotyczących reżimu spółek holdingowych. Podatnicy chcą potwierdzić z jednej strony czy spełniają definicję spółki holdingowej bądź zależnej lub też czy mają prawo do skorzystania z powyżej opisanych zwolnień.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD) podatnik pytał o przesłankę związaną z okresem posiadania udziałów. Jak wynika z wydanej interpretacji, wprowadzony reżim jest bardziej restrykcyjny pod względem wymogu posiadania 10% udziałów podmiotu zależnego od zwolnienia dywidendowego. Zwolnienie dywidendowe można zastosować również w sytuacji, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10% udziałów upływa po uzyskaniu przychodów z tytułu dywidendy. W analizowanej interpretacji, spółka chciała sprzedać część posiadanych udziałów (w taki sposób, że po dokonanej sprzedaży nadal będzie posiadać co najmniej 10% udziałów). Do dnia transakcji, spółka będzie właścicielem udziałów przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Jednakże, po transakcji nadal będzie posiadała co najmniej 10% udziałów, łącznie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w przypadku reżimu spółek holdingowych ustawowy termin 12 miesięcy należy spełnić przed transakcją. W związku z powyższym spółka nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia dotyczącego sprzedaży udziałów na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Podatnicy mają również wątpliwości w zakresie przesłanki dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie dywidend.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.162.2022.1.IZ) organ potwierdził stanowisko podatnika, że korzystanie ze zwolnień z podatku dochodowego w zakresie dywidend  przed 1 stycznia 2022 r. nie wpływa na możliwość stosowania zwolnień z reżimu przewidzianego dla spółek holdingowych.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.88.2022.1.BD) organ potwierdził stanowisko podatnika, że jeżeli spółka dokonuje wypłaty dywidendy, która korzysta ze zwolnienia podatkowego, wtedy nie traci ona statusu spółki holdingowej. Istotne jest aby dywidendy otrzymane przez spółkę nie korzystały ze zwolnienia podatkowego.

W praktyce duże korzyści podatkowe oferowane przez regulacje dotyczące spółek holdingowych tracą na atrakcyjności w porównaniu z regulacjami wspólnotowymi, które funkcjonują w systemie prawno podatkowym od wielu lat na mocy dyrektyw zaimplementowanych do krajowego porządku prawnego. Oba reżimy pozwalają na osiągnięcie istotnych korzyści podatkowych przy opodatkowaniu dywidend, istotna różnica dotyczy jednak potencjalnego zwolnienia dochodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej, w przypadku działalności polegającej na sprzedaży projektów znajdujących się w odrębnych kontrolowanych podmiotach. W tego rodzaju działalności przepisy dotyczące spółek holdingowych mogą przynieść istotną korzyść w postaci zwolnienie dochodu uzyskiwanego na wyjściu z inwestycji.

Konsultanci Accace chętnie pomogą ocenić, czy przepisy dotyczące spółek holdingowych przyniosą korzyść Twojej działalności. Skorzystaj z darmowej konsultacji w Accace eShop by omówić to strategiczne zagadnienie.

Mailchimp - subscribe form - page
crosschevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram